الکسا

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری:

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱۰۹ دیدگاه

 

باتشکراز اقای مبین افتخاری که این مطلب را تهیه وارسال کردند:


قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر
حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر
عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر است.
شیب رمپ پارکینگ 15 درصد
هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ -150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ - بیش از 200 متر دو پارکینگ
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر
حداک

حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر
ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر
ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.
حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر 80 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر 120 سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.
ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر

الزامات طراحی و ساخت فضاهای محل توقف خودرو
1- تعداد الزامی محل توقف خودرو در تصرف های مختلف در ضوابط شهرسازی طرح های توسعه شهری تعیین می گردد.
2- توقفگاههای خودرو و مسیرهای ورود و خروج آن نباید خطری را متوجه محل بازی کودکان نماید و دود، بو یا سروصدای ناشی از آن نباید مزاحم بازی کودکان در محل بازی، آسای ش سکونت و کار، آرام ش و استراحت در ساختمان و اطراف آن باشد.
3- اگر تعبیه محل های توقف خودرو در ساختمان بعلت مشکلات فنی و حقوقی مقدور نباشد، نهاد مسئول امر ساختمان با تایید شورای شهر می تواند از مالک مبلغی را مطالبه و در مدت زمان کوتاه و مشخص جهت ایجاد توقفگاه های عمومی در محله و در صورت عدم نیاز، برای ایجاد توقفگاه های عمومی در شهر مصرف نماید.
4- توقف یدک و یا کاروان در توقفگاههای خودرو مجاز است.
5- کلیه توقفگاه های سرپوشیده باید بصورت طبیعی تهویه و درصورت عدم وجود سطوح کافی جهت تهویه طبیعی، با سیستم مکانیکی تهویه شوند. سیستم های تهویه مکانیکی توقفگاههای خودرو باید در انطباق با ضوابط مبحث چهاردهم ( تأسیسات گرمائی، تعویض هوا و تهویه مطبوع)و استانداردهای تأسیسات مکانیکی باشد.
6- ارتفاع توقفگاه ها:ارتفاع توقفگاه های کوچک خودرو از کف تا سطح زیرین سقف و یا درصورت وجود تاسیساتی در زیر سقف، تا پایین ترین سطح تاسیسات سقف حداقل ٢٢٠ سانتیمتر می باشد.در توقفگاه های متوسط و بزرگ حداقل ارتفاع از کف تا زیر سقف ٢۴٠ سانتیمتر است.
7- انواع توقفگاههای خودرو: توقفگاه های خودرو به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ در انواع خصوصی و عمومی تقسیم می شوند. توقفگاه های مختص ساکنین در ساختمانهای مسکونی توقفگاه های خصوصی و توقفگاه های مختص تصرف های عمومی و توقفگاه هائی که امکان استفاده عموم از آنها میسر است، توقفگاه عمومی محسوب می گردند. توقفگاه های دارای حداکثر ٣ واحد محل توقف خودرو، توقفگاه کوچک، توقفگاه های تا ٢۵ واحد محل توقف خودرو، توقفگاه متوسط و توقفگاههای دارای گنجایش بیش از ٢۵ واحد محل توقف خودرو، توقفگاه بزرگ محسوب می شوند.
 معبر ورودی و عرض رامپ درü توقفگاههای بزرگ نباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاههای متوسط نباید کمتر از 3/5 متر باشد.حداقل عرض ورودی برای توقفگاه های کوچک ۵ / از 2/5 متر است.

 توقفگاههای بزرگ و متوسط باید حداقل دو راه خروج افراد پیاده داشتهü باشند که الزاماً یکی از آنها به فضای باز ساختمان یا معبر عمومی متصل گردد.
 در توقفگاههای کوچک، راه خروج استفاده کنندگان می تواند با مسیر ورود خودرو یکی باشد.ü
 در توقفگاههای کوچک، پی ش بینی دو واحد توقف خودرو در پشت سرهم بلامانع است.ü
 در توقفگاههای بزرگ و متوسط، تعمیر خودرو در محل توقفگاه مجاز نیست.ü
ü در توقفگاه های بزرگ باید در کنار معبر، گذرگاه افراد پیاده ای به عرض حداقل ۶٠ سانتیمتر و اختلاف سطح حداقل ٢٠ سانتیمتر بالاتر از سطح معبر سواره در نظر گرفته شود.
8- در توقفگاههای عمومی حداقل ارتفاع آزاد درب خروجی خودرو به میزان ٢١٠ سانتیمتر الزامی است.
9- در توقفگاه های خصوصی، درصورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص، پی ش بینی ورودی سواره به میزان حداقل ١٨٠ سانتیمتر الزامی است.

10- مصالح توقفگاه های خودرو:
 جنس کف باید از مصالح قابل شستشو باشد.ü
 در توقفگاه های متوسط و بزرگ سرپوشیده، مصالح پوش ش ستونهای فلزی باید با مواد مقاوم در برابر آتش پوشیده شوند.ü
11- همه توقفگاه های خودرو باید مجهز به تجهیزات مبارزه با حریق باشند.
12- ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو:
ü ابعاد لازم جهت توقف خودرو درصورتیکه کنار یکدیگر قرار گیرند 2×5 متر می باشد. هنگامی که خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرارمی گیرند ابعاد فوق به 2×6 متر تغییر می کند. دو خودرو می توانند در توقفگاههای سرپوشیده بین دو ستون قرار گیرند بشرط آنکه فاصله محور ستونها از ۵ متر کمتر نباشد.
 درصورتیکه دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد، حداقل عرض آن باید ٣متر باشد.ü
13- حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه ها نباید از ۵متر کمتر باشد. شعاع بیرونی مسیر گردش خودرو در توقفگاه ها نیز نباید کمتر از ۵متر در نظر گرفته شود.
14- هنگامی که طبقات دیگر ساختمان بوسیله پله ها از توقفگاه خودرو قابل دسترسی باشد، باید بین محفظه پله ها و توقفگاه یک فضای قرنطینه در نظر گرفته شود.
15- حداکثر زاویه شیبراهه در توقفگاه ها ١۵% است.یک متر ابتدا و انتهای آن نیز باید با شیب ١٠ %باشد.
16- عرض شیبراهه ورودی در توقفگاههای عمومی تابع عرض مسیر آن است.
17- آبهای سطحی باید در توقفگاههای بزرگ و متوسط با شیببندی به فاضلاب منتقل شود.

مشاعات یا مالکیت عمومی ساختمان
- مشاعات، قسمت هایی از بنا است که مالکیت آنها به عموم ساکنین آن ساختمان تعلق دارد.
- استفاده موقت از مشاعات ساختمان جهت اجتماعات و مراسم عمومی درصورت توافق ساکنین و وجود دسترسی های خروج تعیین شده در این مبحث و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان امکان پذیر است.
- فضای تجمعی: چنانچه با موافقت ساکنین، بخش هائی از مشاعات ساختمان به منظور تشکیل جلسات و برگزاری مراسم مورد استفاده قرار گیرد، این فضا را فضای تجمعی می نامند.
- رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) ، در طراحی فضاهای تجمعی الزامی است.
- استخر خصوصی: هر استخری که برای شنا ایجاد شود، درصورتیکه در ارتباط با بناهای مسکونی باشد و برای استفاده ساکنین و مهمانان خصوصی آنان باشد، استخر خصوصی نامیده می شود.
- در استخرهای خصوصی باید حداقل یک سیستم خروج افراد از داخل استخر مانند پله یا نردبان پیش بینی شود.
- کلیه استخرهای خصوصی باید با آب پاک ( تصفیه شده) تغذیه شوند.استخر خصوصی و تاسیسات مربوط به آن باید مجهز به وسایل تخلیه کامل آب باشند و آب باید با روش های مورد تأیید نهاد مسئول امر ساختمان، بدون هیچگونه صدمه به ھمسایگان و خدمات عمومی تخلیه شود.
- استخرهای خصوصی در فضاهای کناره بنا نمی توانند مستقر شوند.
- فاصله دیوارهای استخر خصوصی از بر تفکیکی زمین در وجوه مختلف آن باید حداقل ٢متر و از طرف معبر عمومی حداقل ٣متر باشد.این فواصل درخصوص استخرهای خصوصی واقع در زیرزمین نیز صدق می کند.
- در کلیه استخرهای خصوصی با بی ش از ١۶ مترمکعب گنجای ش آب، باید وسایل جمع آوری هرگونه مواد خارجی در سطح و داخل آب با گردش جریان آب پیش بینی شود.

قابل توجه همه کاربران ساختمانی و معماری:

 برای ترسیم وطراحی نقشه - بعد ازیادگیری اتوکد(البته اگه همت و حوصله داشتید-حتی همون اول و بدون یادگیری اتوکد؟!؟) برین سراغ یادگیری نرم افزار: رویت معماری- چون این برنامه هم براساس همان اتوکد و توسط شرکت اتودسک(سازنده اتوکد- تری دی مکس- مایاوووووووووو) طراحی و ساخته شده و چون بر خلاف اتوکد برنامه ای کاملا هوشمند است - با چند فرمان پلان را که براتون میکشه- با چند کلیک - هم برش و هم نماها رو خودش براتون میکشه- و هم پلان رو براحتی با چند کلیک براتون سه بعدی میکنه - نقشه تون رو انالیز و تجزیه و تحلیل میکنه- برای متره و براورد نقشه کاملا هوشمندو پارامتریک عمل میکنه - - بااون میشه همه نقشه های فاز یک و دو و معماری و سازه و تاسیساتی رو کشید وووووووووووووووووووووو خلاصه :الانه در خیلی از کشورهای پیشرفته جای اتوکد رو گرفته- و در ایران هم اگر چه دیروکند- ولی داره جاباز میکنه- ضمنا تعامل بسیار خوب و راحتی با اتوکد داره(برای ایمپورت- و اکسپورت - نقشه ها بااتوکد)وووووووووووووووووووو- :

 میخواستم فیلم آموزش فارسی و مولتی مدیای اون رو تهیه کنم (اگرچه تاکنون در بازار فیلم و کتب زیادی براش اومده- ولی همه اونها - گران- مبهم و گنگ و غیر کاربردی ومشکل است؟!؟) - همونطور که قبلا فیلم آموزش اتوکد رو تهیه کرده بودم

 ولی حقیقتا چون خودم هم در اموزش اون هنوز آماتور هستم- این بود که رفتم سراغ- بهترین و متبحرترین استاد اموزش این برنامه- یعنی دوست خوبم آقای مهندس قاسم آریانی رودسری- و اگرچه که ایشان مدتهاست که اونو حرفه ای اموزش میدند- و ترجمه بسیار دقیق هلپ این برنامه که مدتهاست در عالم اینترنت ایران- و در سایتهای عمرانی بسیاری-- در اختیار کاربران زیادی قرار گرفته- نتیجه زحمت ایشان است- و PDF بسیار جالب ومفیدی در 8 پارت - توسط ایشان تهیه و تدوین شده است- به هرحال به ایشان پیشنهاد دادم که فیلمی مولتی مدیا و فارسی و صوتی تصویری- و ساده و کاربردی - از شروع نا انتها- یعنی از شروع ترسیم یک پلان تا همه ترسیمات دیگر فاز یک مثل برشها ونماها و سایر پلانهای معماری دیگر- تهیه شود - و پس از قفل گذاری (برای رعایت کپی رایت و هدر نرفتن حق ایشان ) اونو با قیمتی منصفانه و عادلانه در اختیار کاربران قرار دهند- ایشان هم قبول زحمت نموده و برای اولین بار آموزش صوتی تصویری -بسیار روان و ساده و کاربردی و کامل - تهیه و آماده -توزیع نمودند- و چون یکی از اولین محصول را در اختیار من نهادند- جا دارد که همین جا از ایشان کمال تشکررا داشته باشم- اجره عندالله- سایر کاربران عزیز هم چنانچه تمایل دارند - میتوانند با ایشان  تماس وانرا تهیه نمایند-- اگرچه هنوز قیمت قطعی ان معلوم نشده- ولی باتوجه به قیمت اولیه که ایشان - ذکر کردند- باید بگویم که چون با توجه به اینکه استادی با تجربه یعنی ایشان انرا تدریس مینمایند و چون اونو کاملا ساده و در عین حال کاربردی و مفید- تهیه کرده اند- باور کنید که هر قیمتی که پیشنهاد شود ارزش دارد -هر قیمتی-

 هنرجویان و دانشجویان عزیز عمران و ساختمان و معماری و همه زیر مجموعه ها وزیر شاخه های این رشته ها توجه داشته باشند که برنامه رویت معماری - برنامه ای است که براحتی و بدرستی - جایگزین : هم اتوکد- وهم آرشی کد- وهم تری دی مکس - شده و میشود- و با یادگیری ان مطمئن باشید که از همه این برنامه ها - بی نیاز میشوید-  پس پیشنهاد میکنم که اگر اتوکد را بلدین و با اون کار میکنید- از این پس وقت و سرمایه خود را برای سایر برنامه ها هدر ندهید و فقط وفقط برین سراغ کار با برنامه رویت-  ضمنا مطمئن باشین که وقتی که این برنامه رو خوب یاد گرفتین و در اون فرز و سریع شدین- خودتون دیگر حاضر نخواهید بود که با اتوکد نقشه بکشین - چون در محیط اتوکد باید همه نقشه ها وزیر مجموعه های اون رو خودتون خط به خط بکشین و همه چیز رو خودتون ذهنی یا با ماشین حساب - حساب کنید- در صورتی که در رویت حتی همون پلان رو هم که باید اول خودتون بکشید- چون برای هر قسمت اون از جمله برای دیوار وبرای درب و پنجره و برای پله و ستون ووووووووووو براشون ایکن اماده گذاشته اند- حتی کشیدن پلان هم خیلی خیلی سریعتر و دقیق تر از اتوکد خواهد بود- حال چه برسد به بقیه نقشه یعنی برشها و نماها که خود برنامه با چند کلیک و تنظیم ساده اونو سریع براتون ارائه میدهد-ضمنا چون برنامه رویت هوشمند عمل میکند در زمینه متره وبراورد نقشه هم - کارش عالی است- و خلاصه اگه بااتوکد پروژه ای 10 ساعت طول بکشد با رویت همون پروژه 2 ساعته و دقیقتر ترسیم میشود ضمن اینکه تازه میشه هر قسمت رو که خواست از رویت به اتوکد برد و یا بالعکس- مطمئن باشید که اگر چه دیر- ولی بالاخره - این رویت در ایران هم مثل خیلی از کشورهای پیشرفته جای اتوکد رو خواهد گرفت - پس اگه کسی اون حرفه ای یاد بگیرد- مطمئنا از نظر در امد زائی از بابت ترسیم وتهیه نقشه- و حتی از نظر اموزش و تدریس اون به دیگران- زمینه بسیار خوبی برای کسب درامد و اشتغال زائی خواهد داشت-

 امید که بتوانم به خواست و عنایت خدای متعال و به همت همه شماعزیزان - این برنامه و اموزش انرا در اختیار کاربران قرار داده - و در جاانداختن این برنامه به جای اتوکد و یا لااقل در کنار اتوکد- سهمی هر چند ناچیز داشته باشم - تا ان شاالله باقی الصالحاتی برای همکار و دوست عزیز- مهندس آریانی - و نیز برای این حقیر یاشد ادرس تماس و سایت ایشان -قیمت و نحوه دریافت اونها رو از سایت وادرس و تلفن خود مهندس بگیرین:
http://www.ariyani.blogfa.com

 با تشکر مجدداز مهندس آریانی عزیز-                                        موفق باشید-میلاد گودرزی

 

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۲:۲۲:۵۰

  I always emailed this web site post page to all my friends, since if like to read it afterward my friends will too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۲:۳۸:۰۵

  Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can't wait to
  take a look when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۶:۱۸:۰۶

  It's an awesome piece of writing designed for all the internet
  viewers; they will obtain benefit from it I am sure.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۰۸:۵۴:۵۵

  Excellent, what a weblog it is! This blog presents helpful data to us, keep it up.

 • Monique

  Monique

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۹:۳۶:۱۴

  Glad to be one of several visitors on this awing internet site :D.

 • Rogermow

  Rogermow

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - ۱۵:۲۱:۳۳

  Dissertation Writing Service - EssayErudite.com

  Our https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/ provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
  Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
  Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

 • EssayPaper

  EssayPaper

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - ۱۲:۵۲:۵۳

  EssayErudite.com is the web's leading provider of quality and professional academic writing.
  When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc.
  We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?

 • Aaaucedauby

  Aaaucedauby

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۳:۱۸:۴۱

  Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

  Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward

 • nddyghlurce

  nddyghlurce

  • ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۹:۱۴

  Ducane Diat Phase 2 Menu fur Tag http://cigopweight.space/ho7a-p653xs4v6i-719b6.html con segni rapidi tratto di perdita di peso http://cigopweight.space/2ts3r7v-f-3-rf.html a neve az injekciГі fogyГЎs http://cigopweight.space/dz7s-6a6x26w5.html Reduxine fГ©ny fokozott a kГ©plet a fogyГЎs http://cigopweight.space/jnl51d3enmcl1-87a.html Jillian Michaels flachen Bauch in 6 Wochen Stufe 2 Uhr Online http://cigopweight.space/9qavjdb61yg5nf8zgu.html fogyГіkГєra vГЎsГЎrlГЎs ideГЎlis http://cigopweight.space/155nr-b929e4.html ricette per impacchi gamba dimagrante http://cigopweight.space/jg3k8538l7s3rfiw.html Gewicht bei 26 Wochen der Schwangerschaft http://cigopweight.space/5a691-5gejc-v736ol55i.ht

 • bsolution

  bsolution

  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ - ۱۹:۲۰:۴۸

  Buy online australia fast delivery http://www.brandssolution.co.uk/uploads/160_120/pharmacy/titralac.html cheap online overnight shipping.

 • Micheal

  Micheal

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۶:۱۹:۴۳

  I was recommended this website via my cousin. I'm not
  positive whether or not this publish is written via him as no one else know such detailed
  about my problem. You're incredible! Thanks! http://www.roone.org/author/danielle944/

 • Maurine

  Maurine

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۷:۲۸:۵۱

  Excellent way of describing, and good article
  to get data about my presentation subject, which i am
  going to convey in university. http://www.inpolitics.com.cy/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349

 • Maurine

  Maurine

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۷:۲۹:۰۶

  Excellent way of describing, and good article to get data about my presentation subject, which i am going to convey in university. http://www.inpolitics.com.cy/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349

 • Cora

  Cora

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۸:۰۸:۳۴

  Thanks very nice blog! http://www.hasicskybazar.cz/user/profile/24486

 • Cora

  Cora

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۸:۰۸:۵۳

  Thanks very nice blog! http://www.hasicskybazar.cz/user/profile/24486

 • Judith

  Judith

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ - ۰۰:۲۴:۱۸

  What's up to every body, it's my first visit of this
  web site; this web site includes amazing and genuinely fine material in support of visitors. http://n-trik.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=591

 • Judith

  Judith

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ - ۰۰:۲۴:۴۷

  What's up to every body, it's my first visit of this web site;
  this web site includes amazing and genuinely fine material in support of visitors. http://n-trik.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=591


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!