الکسا

مسائل منابع انساني و آموزش در كسب و كار كوچك

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

مسائل منابع انساني و آموزش در كسب و كار كوچك

 

چكيده 

نوشته هاي زيادي در سال هاي اخير به مقوله اينترنت و لزوم كسب و كار الكترونيكي كه در يك اقتصاد الكترونيكي جهاني عمل مي كند پرداخته اند. اگرچه بخش كوچكي از ادبيات درحال گسترش اين موضوع بر اساس تحقيقات تجربي بوده، بيشتر مطالب منتشر شده ارزش محدودي به مديريت/مالكيت كسب و كار هاي كوچك از خود نشان دادند. بيشتر اين كه اين موارد ديد ايده الي يا سطحي از تبادلات اقتصادي كه در اينترنت انجام مي پذيرد را ارايه دادند. در نگاه عمومي به كسب و كار الكترونيكي وجود تعداد محدودي انتشارات عملي و اصلي براي راهنمايي طيفي از ذينفعان و طرف هاي درگير شامل مدير/مالك كسب و كار كوچك، وجود دارند. به طور اشكارا ان چه كه فراموش شده است ادبيات تخصصي در حال رشد در خصوص اموزش و منابع انساني در خصوص همسو سازي و مديريت كسب و كار كوچك مي باشد. جهت پرداختن به اين عدم توازن اين مقاله يك چارچوب عملي براي يك مبحث تحقيقي در مسائل مربوطه منابع انساني و آموزش را براي حمايت و آگاهي دادن از رشد سريع بخش كسب و كار كوچك هم در انگلستان و هم در ساير كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته، ارايه داده است.

 

 

مقدمه 

پيشرفت هاي به وجود امده در كامپيوتر وتكنولوژي هاي مربوطه در اطلاعات و ارتباطات (اي سي تي) سازمان ها را قادر ساخته است كه در تلاش براي مزيت هاي رقابتي پايدار با استراتژي هاي كسب و كار نوآور و جديد همسو شوند. مهم تر اين كه توليد انبوه تجهيزات اي سي تي و اماده بودن نرم افزار هاي طراحي و سفارشي شده روند ظهور مدل هاي سازماني و صنايع جديد را تسهيل كرده است. در اوايل دهه نود اي سي تي  و اينترنت شروع به تحت فشار اوردن رشد سازماني، توسعه و مزيت هاي رقابتي در هر دو سطح خرد و كلان نمودند. به طور فزاينده اي با افزايش ارتباط الكترونيكي مشتريان و تامين كنندگان سرعت، جهت و تاكيد بر تغيير استراتژيك و محرك هاي رقابتي از تجارت سنتي به تبادلات كسب و كار آنلاين در يك اقتصاد ديجيتالي به سرعت در حال رشد و توسعه تغيير مكان داده است. به طور كلي واژه اقتصاد ديجيتالي كه قابل جايگزين با اقتصاد الكترونيكي، اقتصاد جديد يا اقتصاد اينترنتي مي باشد بر اساس تكنولوژي ديجيتالي و شبكه هاي ارتباطي بوده كه براي تهيه يك پلتفرم جهاني كه از لحاظ جغرافيايي واحدهاي اقتصادي ان پراكنده بوده براي تبادل، ارتباط، همكاري و داد و ستد حجم وسيعي از محصولات يا خدمات تنظيم شده اند.

اگرچه مهم است كه گذر از اقتصاد قديمي و سنتي به الكترونيكي يا جديد بسيار فرار و از هم گسيخته توصيف شده، ولي از رقابت افزايش يافته و اي سي تي كه معقولانه ارزش واقعي خود را يافته است به عنوان سوخت استفاده كرده است. نيروي رانش براي فرصت هاي كسب و كار جديد به عنوان فاكتور هاي اصلي كه تعيين مي كنند كه يك شركت، صنعت يا منطقه در بهره برداري از اين تكنولوژي موفق بوده يا نه، شناسايي شده اند. از ان جايي كه اكثريت واحدهاي فعال اقتصادي تجارت هاي كوچك يا با اندازه متوسط هستند، چاره اي نيست از اين كه اين بخش توسط انقلاب ديجيتالي در حال وقوع بيشترين تاثير را بپذيرند. آگاهي رايج اين بوده كه برخي از اولين سازمان هايي كه درگير كسب و كار الكترونيكي شده اند كوچك بوده و تازه شكل گرفته بودند. عامل هاي رقابتي قابل ملاحظه اي وجود دارند كه بين كسب و كار الكترونيكي كوچك و سازمان هاي بيشتر سنتي در اين اندازه تفكيك قايل مي شوند. در بخش عرضه كسب و كار الكترونيكي كوچك به طور فزاينده اي خودشان را با فرايندهاي نواور و اينترنت به عنوان يك پلتفرم در جهت اطمينان از مزاياي رقابتي پايدار تطبيق داده اند. در بخش تقاضا سيل مشتريان متقاضي و اگاه از اينترنت در تلاش خود براي خدمات و محصولات با قيمت مناسب، منعطف و تخصصي شده در حال افزايش مي باشند. در زمينه رقابت جهاني، كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك مي توانند ضرر هاي ذاتي ناشي از اندازه خود را با افزايش توانايي هاي خود در انعطاف پذيري، بازارهاي تخصصي، و سرعت واكنش جبران نمايند.

جالب است كه تطابق پذيري نه تنها در سطح سازماني روشن بوده بلكه به طور فزاينده اي در سطوح محلي ،

منطقه اي و ملي نيز مورد توجه مي باشد. از ان جايي كه فعاليت و سياست هاي اقتصادي ملي با موسسات يا اجتماعات تجاري استراتژيك همگرايي داشته، كسب و كار الكترونيكي وراي مرزهاي مرسوم و سنتي آن در حال توسعه مي باشد. به عنوان يك سياست توسعه اي منطقه اي، رشد كسب و كار الكترونيكي در سطح اروپا توسط استراتژي هاي مرسوم منطبق با اعضاي اتحاديه اروپا به جهت روان سازي محك زني محرك هاي منطقه اي و ملي در بخش كسب و كارهاي كوچك و متوسط خود حمايت مي شود. در مارس سال 2000 نشست ليسبون، اتحاديه اروپا هدفي را از قبل برنامه ريزي كرد تا در سال 2010 يكي از رقابتي ترين اقتصاد هاي بر مبناي دانش دنيا شود. روشن است كه دستيابي به چنين هدف آرماني به طور گسترده اي به تعهد تقريباً 19 ميليون كسب و كارها كوچك و متوسط به استفاده از اي سي تي و تجارت اينترنتي در پلتفرم نهايي كسب و كار خود نيازمند است. گزارش محك زني سال 2002 تعدادي از حمايت هاي اوليه هم در سطح ملي و هم در سطح اتحاديه اروپا را براي كمك به كسب و كارهاي كوچك و متوسط در حركت ان ها براي انطباق استراتژي هاي كسب و كار را شناسايي كرده اند. اين گستره از اگاهي هاي اساسي مطرح شده تا مقياس هاي حمايتي مشخص  و تشويق هاي طراحي شده براي روان سازي كسب و كار و استفاده از پلتفرم  اينترنت را شامل مي گردد. كشورهاي عضو و ساير ملل اروپايي كه هدف پيوستن به اتحاديه اروپا  را داشته قوياً براي پيروي از قدم هاي كشور هاي عضو و شناسايي اهداف مشخص براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط و استراتژي هاي كسب و كار مربوطه و تسهيم بهترين كاركردها در اين حوزه مهم از فعاليت اقتصادي تشويق مي شوند.

 

ادبيات اوليه در كسب و كار الكترونيكي 

شتاب در منتشر ساختن انبوهي از ادبيات تخصصي در حال رشد باعث حجم عادلانه اي از انتشارات شده كه هر بخشي از جمعيت بزرگسالان را هدف قرار داده است. بيشتر اين كه اثر اينترنت بر روي زندگي روزمره راهش را به ادبيات كودكان برنامه هاي رسانه ها مانند جنبه هاي سرگرمي و تحصيلي كه براي جوانان درست شده باز كرده است. اگر چه با يك موشكافي دقيق بيشتر اين ادبيات تخصصي فاقد بنيان تجربي محكم و حياتي مي باشند. به ويژه بخش اعظمي از ادبيات تخصصي كه در طي سال هاي اوليه در مورد انقلاب ديجيتالي منتشر گرديد به طور ناشيانه اي تلاش مي كرد كه تئوري و كاركرد سنتي كسب و كار را با ورود انقلاب كسب و كار الكترونيكي منطبق سازد. متاسفانه نگرش  " شراب كهنه و بطري نو" باعث تحميل  انبوهي از كتب و نسخه هاي " چگونگي اجرا" شده كه پيش نيازهاي ان ها در تصوير ولي نه در اثرات مربوطه در تئوري و عمل باعث رقابت گرديد. اين امر توسط كتاب هاي بازرگاني درخشاني كه مشخصاً  به عنوان توصيه تخصصي و دقيق كاركرد كسب و كار در هر موضوع ممكن مرتبط با تجارت اينترنتي ارايه شده، تكميل گرديد.

واكنش شديد منفي كه در پي يك ركود در فروش ايجاد شده اثري همچون مجبور كردن ناشران در تمركز بر روي استراتژي بازاريابي با رويكرد بيشتر ديدگاه نشر مشخص و با كيفيت بهتر محتوي، داشته است. پيشنهاد دادن اين كه تمام انتشارات صورت گرفته در طي سال هايي كه تحقيقات سطحي و كم اهميت بوده اند گمراه كننده خواهد بود. برخي كتب اصلي و بيشتر مقالات داوري شده در ژورنال ها كه در طي سال هاي پيشروي كسب و كار الكترونيك ظاهر شدند، بر اساس تحقيقات دقيق و تجربي محكمي بوده اند. اگرچه چنين انتشاراتي بيشتر از اين كه قانون باشند استثنا بوده اند. رشد اخير در نوشته هاي خوب و انتشارات تحقيقي تجربي و مهم بيشتر مديون اثر فرايند هيات داروي بوده كه كيفيت ان ها را مدت ها قبل از اين اينترنت به عنوان پلتفرم تجارت مطرح شود مطمئن مي ساختند.

در گرايشات عمومي به كسب و كار الكترونيكي تعداد محدودي از انتشارات عملي و تئوري بنيادي براي راهنمايي طيف وسيعي از ذينفعان و گروه هاي درگير از جمله مديران و مالكان كسب و كار كوچك وجود دارد. اين شامل ديدگاه هاي مديريتي در كسب و كار الكترونيكي، بازاريابي الكترونيكي، حمايت هاي تكنولوژيكي و زير ساختاري به مانند محدوده هاي از ابزار عملي از چگونگي منطبق كردن اي سي تي و راه اندازي كسب و كار الكترونيكي كوچك مي گردد. هر چند بايستي توجه شود تعداد كمي تحقيق در موضوع مسايل منابع انساني و اموزش  به ويژه مربوط به كسب و كار الكترونيكي كوچك وجود داشته است. اين مقاله قصد دارد يك چارچوب تجربي براي مبحث تحقيق در مسايل منابع انساني و آموزش مربوطه تنظيم كند كه براي حمايت و آگاهي دادن از يك بخش در حال رشد سريع از كسب و كار الكترونيكي كوچك هم در انگلستان و هم در ساير كشورهاي توسعه يافته صنعتي طراحي شده است.

 

مشكلات تعاريف در تحقيق كسب و كار الكترونيكي كوچك

بر روي معاني گيج كننده و واژه هاي قابل جايگزين عمومي كه اجزاي مدل هاي گوناگون كسب و كار الكترونيكي كه در حال حاضر در اقتصاد الكترونيكي جهاني اعمال مي شود را ارزيابي مي كند اصرار و پافشاري وجود دارد. كامينگ بحث مي كند كه هر كسب و كار الكترونيكي متفاوت بوده و انتخاب درست استراتژي الكترونيكي كليد مزيت رقابتي مي باشد. كمتر از ده سال از زمان شروع دوره تفسير كسب و كار الكترونيكي، بازرگاني الكترونيكي و تجارت اينترنتي در حال سردرگمي بوده است. چنين توسعه اي از واژه هاي قابل جايگزين و عمومي غير معمول نمي باشد. درست مثل تحقيق كسب و كار سنتي، تعاريف كاري اغلب بسته به ارجحيت هاي شخصي و / يا گرايشات تحقيقي فردي فرق مي كند. بيشتر از آن نويسندگان و مفسرين به طور فزاينده اي تعاريف واژه هاي خود را انتخاب نكرده بلكه سردرگمي بيشتري را در موضوعات تحقيق كه خود قبلاً دچار اشكال بودند را ايجاد مي كنند. با ملاحظه اين كه لزوم كسب و كار الكترونيكي يك اتفاقي است كه اخيراً رخ داده، بررسي هاي اوليه تجزيه و تحليل مفاهيم مربوطه نه تنها مفيد خواهد بود بلكه ضروري نيز مي باشد. براي مذاكره در اين جنگل گيج كننده از تعاريف بايستي قبل از اين كه فاكتورهاي زمان و توسعه اي، جنبه هاي دقيق اين پديده انقلابي را تحريف يا پنهان نمايد، به مفاهيم اساسي اوليه بازگشت نمود. بنا به بانديو واژه بازرگاني و كسب و كار الكترونيكي اولين بار در ادبيات اكادميك در طي اواسط الي اواخر دهه 80 ظاهر گرديد. لوكاس توجه كرد كه بيشتر مدل هاي اساسي كسب و كار درگير تبادلاتي بوده كه به طور الكترونيكي به جاي مدل هاي كاغذي سنتي اجرا مي شده اند. تيمرز بحث مي كند كه مدل هاي واقعي كسب و كار الكترونيكي بايستي بر روي تمام مراحل تجارت از جمله بازاريابي آنلاين، سفارش دهي، پرداخت و پشتيباني از حمل را در بر بگيرد.

مسائل زمينه اي و مفاهيم چالش برانگيز وقتي مطرح مي شوند كه تعاريف كسب و كار الكترونيكي كمتر عملي و بيشتر كلي مورد ملاحظه قرار گيرند. زي واس كسب و كار الكترونيكي را چنين تعريف مي كند: "... تسهيم اطلاعات كسب و كار، حمايت از ارتباطات كسب و كار، و اجراي تبادلات كسب و كار توسط ابزار شبكه هاي ارتباطي تلفني". اين تعريف باعث به وجود آمدن برخي مشكلات در رابطه با قوائد شخصي و اقتصادي اجتماعي مبهم و روشن كه تجارت آنلاين با دو بخش دولتي و عمومي دارد مي گردد. متلي اظهار مي دارد كه پنج مدل اساسي قابل تمايز از كسب و كار وجود دارد:

1.                   كسب و كار به كسب و كا– بازاريابي و حمل اجناس / خدمات به يك كسب و كار ديگر.

2.                   كسب و كار به مشتري-  بازاريابي و حمل اجناس / خدمات مستقيماً به مشتريان.

3.                   كسب و كار به دولت- بازاريابي و حمل اجناس / خدمات به دولت يا موسسات رسمي.

4.                   كسب و كار به پورت اينترنتي- بازاريابي اجناس / خدمات بر روي يك پورت اينترنتي.

5.                   كسب و كار به سايت– بازاريابي يك محصول يا خدمت اينترنتي بر روي يك سايت بازرگاني.

ساير جايگزين هاي كسب و كار الكترونيكي كه در ادبيات تخصصي امده تنها در حواشي اين مدل هاي اساسي فرق دارد. در يك تجزيه و تحليل عمقي از كسب و كار الكترونيكي ري پورت و جوواسكي توجه كردند كه آن توسط جايگزيني اطلاعات ديجيتالي بين طرف هاي تجاري شكل گرفته است. بنابراين به طور كلي كسب و كار الكترونيكي توسط تكنولوژي به كار گرفته شده در تبادلات تعريف مي گردد و نه از تعاملات انساني كه ان را اداره مي كند. ان شامل تمام فعاليت هاي درون و برون سازماني بر مبناي الكترونيك شده كه در جهت پشتيباني مستقيم و غير مستقيم تبادلات كسب و كار مربوطه صورت

مي گيرد. اگر چه به طور تلويحي اين امر سوال مهمي را از نقش و اثر منابع انساني در توسعه كسب و كار الكترونيك مطرح مي سازد.

توچي و افوا بحث مي كنند كه تمام سازمان هايي كه تجارت اينترنتي را مد نظر دارند بايستي تحت مدل ارايه شده كسب و كار الكترونيكي فعاليت كنند. اين امر كمترين استراتژي اقتضايي براي هر مدير/مالك كسب و كار كوچك كه ورود به محيط پيچيده و نامطمئن تجارت كسب و كار الكترونيكي را مد نظر قرار داده، را بيان مي دارد. هر چند قابل بحث است كه يك مدل كسب و كار الكترونيكي موثر به مقدار زيادي به اهداف سازماني، منابع فيزيكي و انساني و به همان ميزان به جهت گيري بازار بستگي دارد. هم چنين ساير ملاحظات كه مشخصاً به تجارت اينترنتي مربوط است مي توانند نقش مهمي را در طراحي و اجراي مدل كسب و كار الكترونيكي ارايه شده بازي كنند. مسائل سيستماتيك شامل كاركردهاي زمينه اي، عملياتي و زير ساختاري الزاماً تحت اختيار و كنترل  مدير/مالك نمي باشد. در ساير زمينه اي كسب و كار الكترونيكي كوچك به نظر مي رسد كه مديريت استراتژيك اثر مهمي بر روي طراحي، منابع اساسي و منطبق سازي مدل تجارت اينترنتي كه بيشترين مناسبت را با جهت گيري بازار انتخابي داشته، دارند. با ملاحظه رشد زياد ادبيات تخصصي، كمبود تحقيقات جامع در خصوص جنبه هاي منابع انساني از كسب و كار الكترونيكي باعث تعجب بوده ضمن اين كه نا اميد كننده مي باشد. روشن است كه تحقيقات بيشتري براي ارزيابي اثر منابع انساني بر روي جنبه هاي گوناگون عملكرد مديريت استراتژيك در كسب و كار الكترونيك

مورد نياز مي باشد.

 

 

منابع انساني و آموزش در كسب و كار الكترونيكي كوچك

 

از نظر كمبود تحقيقات مرتبط شايد واقع بينانه ترين نگرش به مسائل منابع انساني و آموزش در كسب و كار الكترونيكي مبنا قرار دادن آن بر يافته هاي مربوط به مفاهيم مشابه در شركت هاي كوچك سنتي باشد. هم چنين اين نگرش مشابه كه خالي از پيچيدگي هاي مفهومي نمي باشد، حداقل براي ما نقطه شروعي را براي ساختن  و توسعه موارد بحث در تحقيق آموزش و منابع انساني مناسب جهت كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك، ياري دهد. قابل بحث است كه پارادايم غالب در منابع انساني، مدير/مالك را در مركز فعاليت اقتصادي بر مبناي كسب و كار كوچك و ميكرو قرار مي دهد. در واقع بيشتر تحقيقات تجربي در اين زمينه ارتباط مستقيم مدير/مالك را در بيشتر عملكردهاي سازماني ( اگر نگوييم تمام ان ها ) در كسب و كار هاي كوچك و ميكرو، وجود دارد. بنا به اوگورمن يك مدير/ مالك بايستي از لحاظ استراتژيكي "كجا" و "چگونه" را براي رقابت در بازار تعيين شده انتخاب نمايد. اين تصميمات استراتژيك معمولاً اثر بلند مدت و مهمي را در عملكرد سازماني دارند. علاوه بر آن استراتژي هاي كسب و كار كوچك بايد عملي شدن خود را در واژه هاي منابع انساني و فيزيكي كه در اختيار مديران/مالكين به تنهايي قرار دارد به اثبات برساند. با توجه به اهميت درك شده منابع فيزيكي در موفقيت اينده كسب و كار الكترونيكي كوچك، حجم زيادي از تحقيقات در جنبه هاي گوناگون از جمله مالي، كاربردي و زير ساختاري، نرم افزار و سخت افزار، اي سي تي و غيره قبلاً وجود داشته است. هم چنين اين امر براي تحقيقات منابع انساني نيز صادق است.

در متن اصلي ان ها در ديدگاه هاي مديريتي كسب و كار الكترونيكي كه بيشتر از 900 صفحه مي گردد، توربان و سايرين تنها سه صفحه به كسب و كار الكترونيكي كوچك اختصاص دادند، علي رغم اين كه بر اهميت زياد ان در توسعه و ثبات بازار الكترونيكي جهاني صحه گذاشتند. هم چنين با كمال تعجب مسائل مربوط به منابع انساني و آموزش حتا در واژه هايي از فوايد و مضرات ذاتي كسب و كار الكترونيكي كوچك، به سختي ذكري از ان به ميان امده است. موشكافي اين حجم زياد از كسب و كار الكترونيكي آشكار مي سازد كه تحصيلات، اموزش و مديريت منابع انساني تنها نيم صفحه به ان اختصاص داد شده است. آن هايي كه با ادبيات تخصصي اشنايي دارند مثال استوري را به ياد مي آورند كه پوشش محدود رسانه ها و فضاي بحثي كه به كسب و كار كوچك اختصاص داده شده است با آن چيزي كه به طرف مقابل در روزنامه هاي ملي پرداخته شده، مقايسه شده است. به طور نمونه آموزش، توسعه مهارت و منابع انساني به ندرت در كتاب هاي تخصصي ذكري از ان به ميان امده است در عوض به منابع ساختاري، فيزيكي و مالي  در ايجاد و نگهداري كسب و كار الكترونيكي موفق بيشتر اهميت داده شده است. در مقابل آواد بيان مي دارد كه:

با درنظر گرفتن چالش هاي مطرح شده در بازرگاني الكترونيكي امروزه و توانايي هاي ان، وقتي كه صحبت اين موضوع تازه وارد مي گردد، استعداد مديريتي و مردم است كه اهميت مي دهد كه ... با داشتن كارمندان به عنوان بخشي از سازمان و بهبود مهارت هاي انان باعث ارزش افزوده و كمك به موفقيت شركت خواهد گرديد.

هم چنين توجه به اين نكته اهميت داشته كه استخدام، توسعه و نگهداري پرسنل واجد شرايط  در كسب و كار هاي الكترونيكي بزرگ تبديل به يك عملكرد پرسنلي تمام وقت شده است. هرچند تا كنون عده معدودي از در خصوص نيازهاي اموزشي و منابع انساني مديران/مالكان كسب و كار الكترونيكي كوچك و كارمندان انان اطلاع دارند.

به عنوان يك موضوع نسبتاً جديد تحقيقاتي، كسب و كار الكترونيكي به سرعت همگام با پيشرفت هاي اي سي تي و اينترنت در حال رشد مي باشد. به جهت اجتناب از تكرار پيشرفت هاي گسسته، اتفاقي و پارادايمي رشد نيافته تجربه شده در طي چند دهه گذشته در خصوص تحقيقات  منابع انساني و اموزش كه بر روي كسب و كار سنتي كوچك متمركز بوده اند، موارد تحقيق اساسي ولي پيشرفت كننده زير را پيشنهاد مي كنم:

از نظر روش شناسي، بايستي شامل تحقيق كمي و كيفي و محاسبه عامل سومي از نگرش هاي تفكيك شده از هر دو دسته بندي باشد. تحقيقات پراكنده بايستي در جهت كمك به مطالعات جامع بوده كه تغييرات زماني را تجزيه و تحليل نموده و روندهاي كوتاه، ميان و بلند مدت را بر قرار سازد.

از نظر مفهومي تمركز اصلي از چنين تحقيقي بايستي بر روي نيازهاي منابع انساني و آموزشي مديران/مالكان كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك و كارمندان ان ها در تمام جنبه ها باشد. اين امر بايستي با همكاري انواع مسائل توسعه منابع انساني ، مديريت منابع انساني و اموزشي صورت بگيرد. موارد خاص مي تواند موشكافي در استخدام، انتخاب و نگهداري متخصصين و نيروي فني كه كار طراحي، نگهداري و توسعه مدل هاي كسب و كار الكترونيكي كوچك را انجام مي دهند را شامل شود. مسايل مرتبط با نيازهاي مهارتي و آموزشي از اين نوع كامندان، استفاده ويژه در كاهش مقداركمبود در اين حوزه خواهد بود.

 ازنظر مفهومي، تحقيقات بايستي سازمان هايي را تحت پوشش قرار دهد كه انحصراً از كسب و كار الكترونيكي استفاده كرده و آن هايي كه چنين فعاليت هايي با نگرش هاي بيشتر سنتي تركيب كرده اند. حتي المقدور تمام مراحل كسب و كار شامل قبل از شروع، آغاز كار، رشد، استحكام، ركود، نزول و شكست را بايستي شامل گردد. به نظر مي رسد كه محل شركت بر روي توسعه كسب و كار الكترونيكي اثر داشته باشد. اين نوع از سازمان ها در نقاط غير شهري، حومه شهرها، شهرها و نقاط مركزي شهري يافت مي شوند. در جهت گيري بازارهاي تخصصي، استراتژي هاي كسب و كار الكترونيكي به طور قابل ملاحظه اي بنا به تمركز محلي، منطقه اي، ملي يا بين المللي تغيير مي كنند.

ليست آزمايشي از نگرش هاي پيشنهاد شده و عنوان هاي فرعي، معني تعريفي يا كاملي ندارند. من به آزادي انفرادي و انتخاب طراحي و نشر تحقيق احترام مي گذارم. هرچند مشكل دقت تجربي نمي تواند و نبايستي بدون منابع مالي و فشار هاي زماني و نشر تحقيق مصالحه گردد. من به عنوان يك مرورگر و اديتور رسمي كتاب اغلب با تحقيقاتي كه  طور ضعيفي منتشر، اجرا و يا طراحي شده اند در اين موضوع يا موضوعات ديگر برخورد كرده ام. در اين وضعيت ها نمي توانم از احساس شرمندگي خود كه به جاي نويسنده يا نويسندگان آن تحقيق به من دست مي دهد جلوگيري كنم از اين كه اگر نمي توانند درست انجام دهند چرا خود را به زحمت مي اندازند. با توجه به تجربه دراز مدت و گوناگوني كه در خصوص جنبه هاي مشكلات آموزش و منابع انساني در كسب و كار كوچك داشته، آموخته ام كه مصلحت گرايي، ناديده انگاشتن و شدت عمل سرنوشتي جز شكست در چشمان مالك/مديران، سياست گذاران و دانشگاهيان نداشته است. بدتر از آن هنوز ما همگي مي دانيم كه پس از انتشار كار براي عموم، مقالات نمي توانند براي اصلاح و توضيحات بيشتر جمع آوري شده و اثر آن ها براي مدت هاي مديدي ادامه خواهند داشت. وقتي براي بار اول به دانشگاه قدم گذاشتم، روشن بود كه دو راه مشخص براي تحقيق كردن وجود دارد: انتخاب راه كوتاه و كثيف و نگرش آرام و تميز. از نقطه نظر اثرات تحقيق، اهميتي ندارد كه يك نفر چه تعداد مقاله در ژورنال هاي معتبر در انگلستان يا خارج از آن جا چاپ كرده است. هم چنين اهميتي ندارد كه نويسنده پروفسور بوده يا دارنده جوايز يا افتخاراتي باشد. اثر واقعي يك تحقيق كاربردي در ارزشي است كه براي استفاده كننده نهايي داشته و نهايتاً ان ها هستند كه فرضيات، نتايج و پيشنهادات ما را قضاوت خواهند كرد. در طي دو دهه گذشته من شاهد هر دو نوع نگرش تحقيق بوده ام و بدون اين كه از حد داوري خارج شوم، بيشتر متقاعد شده ام كه از اين كه نهايتاً ما هر كدام انتخاب هايمان را بر اساس

مجموعه اي از عقايد شخصي بنا مي نهيم. به نظر من هيچ فاكتور مادي يا معنوي نمي تواند يك محقق را توجيه كرده كه راه نادرست را به پيش بگيرد.

 

 

يك مبحث تحقيقي شخصي و روشن

 

در اوايل 1980 هيچ نوشته اي به عنوان نمونه در خصوص موضوع منابع انساني و آموزش در كسب و كار كوچك وجود نداشته است. در حالي كه در دانشگاه وارويك در سال 1981 از اين كه كشف كردم كه ده سال پس از انتشار انگلستان از گزارش تحقيق كميته رسيدگي به شركت هاي كوچك مفقود شده است، مايوس شدم. منصفانه بود اگر توجه مي گرديد كه زمان تحقيق بر روي كسب و كار كوچك درانگلستان هنوز در دوران رشد خود بسر مي برد. اولين تحقيق آزمايشي من در سال 1982 به پشتوانه پروژه مشاوره اي خوشبينانه اي كه بر روي 2000 شركت متوسط و كوچك در منطقه ميدلند غربي از اقتصاد انگلستان متمركز شده بود، صورت گرفت. اين شروع آرام سرانجام به تعهد دراز مدت به درگيري در تحقيقات جامعي كه زمان دكترا به اوج خود رسيده بود و بيش از 100 نشر مقاله و مقالات ارايه شده در كنفرانس ها در اين موضوع يا موضوعات مرتبط ديگر منتهي گرديد. با نگاهي انديشمندانه به گذشته، خوشحال هستم كه بدون توجه به اخطارهاي كاملاً مشخص از اثري كه تحقيقات كسب و كار كوچك بر روي مسير شغلي حرفه اي و آكادميك مي توانسته داشته باشد، به قدرت خود ايمان داشتم. مدعي نيستم كه نصايح گمراه كننده يا نامربوط بوده اند. قابل بحث است كه من از لحاظ آكادميكي بيشتر موفق مي بودم اگر بر روي مسايل منابع انساني و آموزش در سازمان هاي بزرگ يا چند مليتي تمركز مي كردم. با اين وجود من بر روي تحقيقات خود پافشاري كرده و به جنبه مهمي از كارگشايي و توسعه كسب و كار كوچك كمك كردم.

در اواسط دهه 90 خودم را در امر مهم كارگشايي ديگري و پديده كسب و كار كوچك كه  ناشي از بازرگاني كسب و كار بود، مشغول يافتم. در حال حاضر موضوع منابع انساني و آموزش در كسب و كارهاي كوچك علاقه عميقتري را براي من در بر داشته است. ده سال گذشته در لزوم  و استحكام كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك به عنوان يك نگرش سازماني بديع و پلتفرم كسب و كار انقلابي را نمايان ساخت. به عنوان يك محقق دانشگاهي مايل به درگير شدن در اين كار و هم چنين مقايسه و مقابله استراتژي هاي منابع انساني و آموزش در هر دو نگرش سنتي و كسب و كار الكترونيكي هستم. برخي شايد اين كار را به عنوان يك نگرش واقع بينانه يا فرصت طلبانه در تهديدي براي عملكرد دانشگاهي ام تلقي كنند. شخصاً من بيشتر آن را يك حركت انقلابي مي دانم كه در خط توسعه علايق و تخصصم  قرار گرفته و اين كه بر مبناي زنجيره محكم تجربي از تحقيقات دانشگاهي ام بوده است. انتخاب ديگر ادامه تحقيقات گسترده در كسب و كار سنتي كوچك و ناديده انگاشتن لزوم

فرم هاي سازماني جديد از فعاليت اقتصادي مي باشد. از ان جايي كه بيشتر كسب و كارهاي كوچك به تجارت الكترونيكي روي آورده اند و نرخ راه اندازي كسب و كارهاي الكترونيكي كوچك نيز بيشتر شده است، من هم تمركز و نمونه تحقيقاتي خود را توسعه داده تا رشد بخش كسب و كارهاي الكترونيكي كوچك را درانگلستان و اروپا مورد ملاحظه قرار دهم.

تحقيق من هم زيستي سه مدل اصلي از كسب و كار كوچك را در طيف وسيعي از اقتصاد انگلستان مورد توجه قرار داده است:

(1)                كسب و كارهاي سنتي كوچك

(2)                كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك و

(3)                كسب و كارهاي تركيبي كوچك.

همان طور كه بر مي آيد تمركز تحقيق من اساساً بر روي نيازهاي منابع انساني و آموزش مالكان/مديران  و كارمندانشان به عنوان دو دسته مشخص از پاسخ گويان مي باشد. تحقيق در مدل هاي كسب و كار هاي كوچك كه در بالا ذكر گرديد زمينه سازي شده است. روش تحقيق انتخابي من شامل سه نگرش مشخص كه هنور نياز به توضيح و تجزيه و تحليل دارد، مي گردد:

(1)                تحقيق تلفني اكتشافي؛

(2)                مصاحبه هاي عمقي و جامع؛ و

(3)                مطالعات موردي روشن و مرتبط.

فاكتورها و مشخصات تمايز كننده بررسي شده شامل مشخصات سازماني، انفرادي و بخشي از آن جايي كه آن ها بر كاركردهاي منابع انساني آموزش اثر دارند مي باشد. از آن جايي كه من بيشتر وسوسه شدم طرح كلي جزئيات تحقيق يا

يافته هاي تحقيق را حداقل نه در اين خلاصه كه نوعي مقاله اي يادداشتي بوده، بيان نخواهم كرد. با اين وجود اميدوارم كه خوانندگان نكته هاي اساسي و اصول كه مبناي  تحقيق من بوده خوشه چيني نمايند. به نظرم بدون شك وقتي كه موضوع بيشتر جا افتاد محققين ديگر در رشد تحقيق در زمينه منابع انساني و آموزش كسب و كارهاي الكترونيكي كوچك كمك خواهند كرد. از نظر من اين يك موضوع برون رفتي است كه قول پربار كردن درك ما را از فرم هاي جديد سازماني و نگرش هاي استراتژيك به لبه پيشرو تبادلات كسب و كاري در يك اقتصاد رو به افزايش جهاني داده است.

 

 

ملاحظات پاياني

 

طلوع درخشان كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك در طي دهه گذشته حجم متناسبي را از تحقيقات تخصصي به وجود آورده است. هر چند منابع انساني و آموزش به طور آشكاري شامل حجم انبوهي از انتشارات بازرگاني الكترونيكي در كل و به ويژه در كسب و كار هاي الكترونيكي كوچك نمي گردد.  از اين جهت اين مقاله چاچوب تجربي براي مبحث تحقيق در مشكلات مرتبط با منابع انساني و آموزش ارايه داده كه براي حمايت و اطلاع رساني از بخش سريعاً در حال رشد كسب و كارهاي الكترونيكي كوچك هم در انگلستان و هم در ساير كشورهاي توسعه يافته صنعتي طراحي شده است. من هم چنين مختصراً طرح كلي مبحث تحقيقي خود را به عنوان يك تصويري از يك نگرش ممكن به اين موضوع تحقيق ريخته ام.

به جهت اجتناب از علايم گسترده اي از پيشرفت هاي اتفاقي، غير واقع بينانه و گسسته از تحقيق منابع انساني و آموزش در كسب و كارهاي سنتي كوچك، من يك مبحث تحقيقي اساسي ولي قابل پيشرفت پيشنهاد كرده كه شامل روش هاي كيفي و كمي كه در برگيرنده سه گانه اي از نگرش هاي روش تحقيقي متمايز بوده، مي گردد. تحقيقات جامع مطالعات پراكنده را را تكميل كرده، قصد دارد روندهاي كوتاه مدت، ميان مدت، و بلند مدتي را در استراتژي هاي منابع انساني و آموزش برقرار سازد. تمركز اصلي تحقيق بر روي نيازهاي منابع انساني و آموزش مالكان/مديران كسب و كارهاي الكترونيكي كوچك و كارمندان آن ها بوده ولي هم چنين نتايج را با نگرش هاي مشابه در كسب و كارهاي تركيبي و سنتي نيز مقايسه و مقابله خواهد كرد. هر جا مناسب باشد تمام مراحل كسب و كار  شامل قبل از شروع، آغاز كار، رشد، استحكام، ركود، نزول، و شكست، پوشش داده خواهد شد. از نقطه نظر اثرات مسائل منابع انساني و آموزش، فاكتور هاي متمايز كننده از جمله مشخصه هاي فردي، بخشي، و سازماني بررسي خواهند شد. اين تحقيق اميد بخش و برون رفتي بوده به طوري كه درك ما را از فرم هاي جديد سازماني و نگرش هاي استراتژيك را به لبه پيشرو مبادلات كسب و كار در يك اقتصاد جهاني رو به افزايش را پر بارتر خواهد نمود.

 

 

هري متلي

ترجمه : حميدرضا افشاري

 

منبع: علي حيائي

 

 

 

 

 

  • Scotty

    Scotty

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۳:۳۲:۵۲

    Remarkable! Its in fact awesome piece of writing, I have got much clear
    idea concerning from this paragraph.


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!