الکسا

پروژه کارافرینی توليد چـرم و سالامبـور

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۲ دیدگاه

پروژه کارافرینی توليد چـرم و سالامبـور

مقدمــه :

    ايجاد صنايع وابسته به صنعت دامپروري و دامداري در مناطق داراي اين گونه صنايع، علاوه بر ايجاد اشتغال مؤثر مي‌تواند با توسعه زيرساخت هايي به منظور استفاده از مواد اولية در دسترس و كسب ارزش افزوده ، موجبات تكميل زنجيره توليد را فراهم نمايد

   ايجاد كارخانه توليد چرم و سالامبور نيز از جمله اين فعالت ها است كه مي‌تواند با استفاده از محصولات فرعي واحدهاي دامداري در رونق صنعت دامپروري مؤثر واقع شده و با توليد چرم و سالامبور علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم،  زمينه ساز اشتغال در صنايع پايين دستي خود گردد و به اين ترتيب چرخه توليد منطقه را از توليد محصولات غذايي مورد استفاده دام ها تا توليد مصنوعات چرمي كامل كند.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

توليد چـرم و سالامبـور

 

با ظرفيت توليد 400 هزار فوت مربع در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرداد ماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور

 

ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 1880  ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 190 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1690 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر

 

دورة بازگشـت سـرمايه: بيست و يك ماه

 

 

 

 

 

 

 

    مقدمــه :

 

    ايجاد صنايع وابسته به صنعت دامپروري و دامداري در مناطق داراي اين گونه صنايع، علاوه بر ايجاد اشتغال مؤثر مي‌تواند با توسعه زيرساخت هايي به منظور استفاده از مواد اولية در دسترس و كسب ارزش افزوده ، موجبات تكميل زنجيره توليد را فراهم نمايد

   ايجاد كارخانه توليد چرم و سالامبور نيز از جمله اين فعالت ها است كه مي‌تواند با استفاده از محصولات فرعي واحدهاي دامداري در رونق صنعت دامپروري مؤثر واقع شده و با توليد چرم و سالامبور علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم،  زمينه ساز اشتغال در صنايع پايين دستي خود گردد و به اين ترتيب چرخه توليد منطقه را از توليد محصولات غذايي مورد استفاده دام ها تا توليد مصنوعات چرمي كامل كند.

   وجود صنعت چرم و سالامبور سازي يك مزيت براي بالا بردن ارزش افزوده فرآورده هاي دامي نيز مي‌باشد زيرا با تبديل پوست به چرم علاوه بر افزايش كيفيت پوست ، ارزش افزوده خوبي را نيز مي‌توان كسب كرد . بنابر اين بي‌ترديد وجود اين گونه صنايع جنبي را مي‌توان امري مناسب و غير قابل اجتناب براي مناطقي با توليدات دامي بالا دانست كه قادر به افزايش رونق اقتصادي در اين مناطق خواهد بود.

   همچنين ارزآوري و درآمد ارزي حاصل از صدور چرم و محصولات آن علاوه بر افزايش صادرات غيرنفتي باعث افزايش درآمد ناخالص ملي مي‌گردد.

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

 

   الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2500

30

75

 

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2500مترمربع

 500مترمربع

200مترمربع

300مترمربع

5

6

10

20

5/12

3

2

6

      جـــمـــع

5/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

انبار مواد اوليه

انبار محصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني

150

250

400

80

12

400

400

400

450

450

60

100

160

36

4/5

   جــــــمـــع

4/361

 

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ماشين لش بيل

ماشين بالابان

ماشين پوست شو

ماشين آبگيري

ماشين هاسيل اسيدي

ماشين هاسيل آهكي

ماشين هاسيل سيار با چهار حوضچه

ماشين سمباده

ماشين لش زني

ماشين پرس

ماشين پازني

ماشين نرم كن و پشم زني

ماشين گيره رامكا

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

35

40

60

30

5/32

35

40

65

75

30

50

75

60

70

40

60

30

5/32

35

40

65

75

30

50

75

      جـــمـــع

5/662

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق3فاز 80 كيلووات و تابلو،ترانس و كابل كشي

انشعاب آب و لوله كشي و حفر و تجهيز يك حلقه چاه آب

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

سيستم دفع فاضلاب

تانكر ذخيره سوخت هزار ليتري

50

40

10

3

20

3

   جـــمـــع

126

 

 

 

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـــسان

ليفتراك دستي

1

5

78

5/0

78

5/2

   جــــــمـــع

5/80

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

2

1

2

5

      جــــــمـــــع

10

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

راه اندازي آزمايشي ( ده روزه )

3

2

83

      جــــــمـــــع

88

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

75

9/384

5/662

5/80

126

10

88

جــــمــــع

9/1426

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/71

جمـــــع كل

3/1498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

پوست گوسفندي

پوست بز

نمك

آهك

اسيد

300000فوت مربع

100000فوت مربع

10 تن

5 تن

5 تن

5/6

5/7

300

2000

3000

1950

750

3

10

15

    جــــمــــع

2728

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

مدير فني

كارمند اداري و مالي

كارگر ماهر

كارگر ساده

كارگر خدماتي و حمل

مسئول فروش

انباردار

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

1

6

3

2

1

1

1

1

2/1

1/1

1

9/0

85/0

85/0

1

1

9/0

9/0

8/16

4/15

14

6/75

7/35

8/23

14

14

6/12

6/12

23% سهم حـق بـيمه كارفرما

2/46

  جـــمــــع كل

18

-

7/280

 

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/384

126

5/662

5/80

10

2%

4%

4%

10%

10%

7/7

05/5

5/26

05/8

1

   جــــــمـــــــع

3/48

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/384

126

5/662

5/80

10

10%

12%

10%

20%

10%

5/38

1/15

3/66

1/16

1

   جــــــمـــــــع

137

 

 

 

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

نفت سفيد

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

ليتر

150000

7000

5000

3000

250

650

120

160

5/37

55/4

6/0

48/0

   جــــــمـــــــع

13/43

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

2728

7/280

3/48

137

13/43

جــــمــــع

13/3237

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

87/161

جمـــــع كل

3399

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه در گردش ( دوره چهل و پنج روزه )

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

341

2/35

5/5

جمـــــع كل

7/381

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/1498

7/381

جمـــــع كل

1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ج – فروش:

 

شــرح

ارزش واحد(هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل (ميليون ريال)

چرم و سالامبور

5/10

400هزارفوت مربع

4200

    جمــــع كـل

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

22

84

   جــمـــع

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

 

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

4200

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3399

سود ناويژه

801

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

84

سود عملياتي

717

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

22

سود ويژه قبل از كسر ماليات

695

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 74/1 سال ( تقريبا بيست و يك ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

2728

100

0

-

2728

حقوق و دستمزد

25/98

35

45/182

65

7/280

سوخت و انرژي

5/34

80

63/8

20

13/43

تعمير و نگهداري

6/38

80

7/9

20

3/48

استـهلاك

0

-

137

100

137

توزيع و فروش

84

100

0

-

84

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

22

100

22

پيش بيني نشده

59/137

85

28/24

15

87/161

جمـــع

94/3120

-

06/384

-

3505

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل59/35 % مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

1690 ميليون ريال

دوازده ماه

16%

4/270 ميليون ريال

 

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

 • Tandy

  Tandy

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۶:۵۹:۰۴

  What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good piece of writing.

 • chaturbate token hack cheat engine

  chaturbate token hack cheat engine

  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ۱۸:۳۱:۰۱

  من قبلا نمیتوانستم سایت شما را ترک کنم
  نشان می دهد که من عاشق اطلاعات استاندارد است a
  شخصی به مهمانان شما ارائه می دهد؟ دوباره به طور دائم بررسی می شود
  ارسال پست جدید


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!