الکسا

پروژه کارافرینی باغ داری و پرورش میوه جات با ظرفیت 15 هکتار

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۱ دیدگاه

پروژه کارافرینی باغ داری و پرورش میوه جات با ظرفیت 15 هکتار

مقدمـــه :

 

       با ماشيني شدن زندگي انسانها و كاهش بيش از پيش فعاليت هاي بدني ، تمايل افراد براي استفاده از ميوه ها و سبزيجات به منظور حفظ سلامتي و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي مزمن ناشي از شهرنشيني افزايش مي يابد. اين نكته مبين لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي كشور مي باشد. با توجه به اين نكته كه شرايط اقليمي منحصر به فرد  ايـران موجب شده است كه در ميان كشورهاي منطقه از موقعيت ممتازي در زمينة كشاورزي و پرورش محصولات باغي برخوردار گردد به نظر مي رسد ايران مي تواند قطب توليد محصولات كشاورزي و باغي در منطقه تبديل شود. لكن برغم وجود چنين ويژگيهايي، به لحاظ توجه ناكافي به اصول علمي كشاورزي و عدم برخورداري كشاورزان از وسايل مكانيزة كشاورزي ، استفادة مطلوبي از ظرفيت هاي موجود نشده است.

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

باغداري و پرورش ميوه جات

 

با ظرفيت پانزده هكتار

 

 

مرداد ماه 1382

 

خـلاصــه طــرح

 

 

موضوع طرح :  

  باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه ) 

 

ظرفيت : پانزده هكتار

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه

 

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

       مقدمـــه :

 

       با ماشيني شدن زندگي انسانها و كاهش بيش از پيش فعاليت هاي بدني ، تمايل افراد براي استفاده از ميوه ها و سبزيجات به منظور حفظ سلامتي و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي مزمن ناشي از شهرنشيني افزايش مي يابد. اين نكته مبين لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي كشور مي باشد. با توجه به اين نكته كه شرايط اقليمي منحصر به فرد  ايـران موجب شده است كه در ميان كشورهاي منطقه از موقعيت ممتازي در زمينة كشاورزي و پرورش محصولات باغي برخوردار گردد به نظر مي رسد ايران مي تواند قطب توليد محصولات كشاورزي و باغي در منطقه تبديل شود. لكن برغم وجود چنين ويژگيهايي، به لحاظ توجه ناكافي به اصول علمي كشاورزي و عدم برخورداري كشاورزان از وسايل مكانيزة كشاورزي ، استفادة مطلوبي از ظرفيت هاي موجود نشده است.

 

      ايران توليد كنندة60% زعفران، 50% پسته، 13% گردو و 11% كشمش جهان مي باشد. ايران يكي از مناطق مستعد كشاورزي و باغداري ،با توجه به وجود منابع كافي آب و زمين هاي حاصلخيز مي باشد. طرح حاضر نيز در سدد بهره برداري از اين موقعيت به منظور توليد محصولات باغي مورد نياز بازار مصرف است  همچنين براي جبران هزينه هاي جاري خصوصا در سالهاي نخست ايجاد باغ ، كشت محصولات زير درختي ( يونجه ) نيز در آن پيش بيني شده است.. همچنين با اجراي اين طرح مي‌توان گامي در جهت ايجاد اشتغال برداشت . ضمن اينكه  طرح حاضر داراي اين قابليت است كه توسط تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

 

 

 

 

 

 

 

 توجيه مالي طرح:

 

 

 I - هزينة سرمايه گذاري ثابت:

 

 

الف ) زمين :

 

       زمين مورد نياز طرح به مساحت 15 هكتار مي‌باشد كه از محل منابع طبيعي تامين خواهد شد و هزينه مربوط به آن در محاسبات لحاظ نمي‌شود.

 

 

 

 

ب ) محوطه سازي و آماده سازي زمين :

 

 

هزينه كل (ميليون ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مساحت

شرح

رديف

18

18

9

5

15

60

1200

1200

-

-

-

-

15 هكتار

15 هكتار

-

-

-

-

تسطيح

تقويت خاك

قطعه بندي

چاله كني

جاده سازي و محوطه سازي

حصاركشي با نبشي و سيم توري

1

2

3

4

5

6

125

        جمـــــــــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) ساختمان ها :

 

هزينه كل (ميليون ريال)

هزينه واحد (هزارريال)

مساحت

شرح

رديف

5/13

5/10

3

450

350

250

30

30

12

ساختمان كارگري

انبار

موتورخانه

 1

2

3

27

   جــــــــمـــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د) ماشين آلات و تجهيزات :

 

(ميليون ريال)

ارزش كل

ارزش واحد

تعداد

مشخصات ماشين آلات و تجهيزات

رديف

63

10

8

2

5/1

3

63

10

8

4/0

5/1

3

1

1

1

5

1

1

تراكتور فرگوسن

تريلر كششي

سمپاش كششي

لوازم باغباني

قپـان

نهركن و گاوآهن

1

2

3

4

5

6

5/87

     جــــمع

 

 

 

 

 

 

هـ ) تاسيسات:

 

هزينه كل (ميليون ريال)

شرح

رديف

2

20

2

استخــر ذخيرة آب

حفر و تجهيز چاه

تانكر ذخيره سوخت

1

2

3

24

     جمـــع كل

 

 

 

 

 

 

     و ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

هزينه واحد

تعداد

شــرح

رديف

78

78

1

وانت نيـــسان

1

78

   جــــــمـــع

 

 

 

 

 

 

 

 

   ز ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل

شـــرح

رديف

5/1

5/2

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

1

2

4

      جــــــمـــــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ح )خريد نهال :

 

ارزش كل-ميليون ريال

ارزش واحد-ريال

تعداد

شرح

رديف

75/3

3/2

3000

230

1250

1000

نهال گردو

نهال شليل و هلو

1

2

05/6

     جـــمـــع

 

 

 

 

 

 

 

   ط)هزينه هاي قبل از بهره برداري:

 

هزينه ( ميليون ريال )

شرح

رديف

4

2

هزينه هاي نقشه كشي، مطالعات اوليه و اخذ مجوز و ثبت تسهيلات

آموزش پرسنل

1

2

6

              جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

152

5/87

78

24

4

05/6

6

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد نهال

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

55/357

جــــمــــع

87/17

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

42/375

جمـــــع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- هزينه هاي جاري :

 

 

الف-نهاده هاي توليد :

 

هزينه كل ( ميليون ريال)

هزينه واحد(هزار ريال)

مقدار / تعداد
شرح

رديف

5

1

3/1

5/3

10000

100

650

35

5/0 تن

10 تن

2 تن

100 كيلوگرم

بذر يونجه

كود حيواني

كود شيميايي

سموم شيميايي

1

2

3

4

8/10

   جمــــع

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-حقوق و دستمزد:

حقوق سالانه(14 ماه)

(ميليون ريال)

حقوق ماهيانه

(هزار ريال)

تعداد ( نفر‌)

شرح

رديف

4/15

4/8

63

6/12

1100

600

900

900

1

1

5

1

مديرطرح

حسابدار-پاره وقت

كارگر باغبان

نگهبان

1

2

3

4

6/19

23% حق بيمه كارفرمــا

119

-

8

     جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ج-سوخت و انرژي:

 

 

هزينه كل (ميليون ريال)

شرح

رديف

4/1

1/1

برق

گازوئيل

1

2

5/2

          جمع

 

 

 

 

 

 

    د- هزينه استهلاك:

 

(ميليون ريال)

ارزش استهلاك

ضريب استهلاك

ارزش دارايي

شرح

رديف

2/15

88/2

75/8

6/15

4/0

10%

12%

10%

20%

10%

152

24

5/87

78

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات و تجهيزات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

83/42

     جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ- هزينه تعميرات و نگهداري:

(ميليون ريال)

ارزش

تعميرونگهداري

ضريب تعمير و نگهداري (%)

ارزش دارايي

شرح

رديف

3

1

5/3

8/7

4/0

2%

4%

4%

10%

10%

152

24

5/87

78

4

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات و تجهيزات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1

2

3

4

5

7/15

     جمع

 

 

 

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

8/10

119

7/15

83/42

5/2

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

83/190

جــــمــــع

54/9

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

37/200

جمـــــع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـرمايه در گردش

 

مبلغ ( ميليون ريال )

شــرح

رديف

8/10

67/39

83/0

نهاده هاي توليد ( براي يك دوره )

حقوق و دستمزد ( 4 ماهه )

سوخت و انرژي ( 4ماهه)

1

2

3

3/51

           جـــمـــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

 

هزينه ( ميليون ريال )

شـــرح

42/375

3/51

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

72/426

جمـــــع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد طرح:

(ميليون ريال)

ارزش كل

ارزش واحد

توليد سالانه ( تن )

توليدات

750

5/37

5/37

65

12

5/2

5/2

65/0

5/62

15

15

100

گــردو

هــلـو

شــليل

يونجـه

890

    جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

 

هزينه (ميليون ريال)

شرح

رديف

5/1

8/17

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري(4 ساله)

هزينه فروش و اداري ( معادل2% فروش سالانه)

1

2

3/19

         جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال

شــرح

890

درآمد ( فروش )

37/200

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

63/689

سود ناويژه

8/17

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

83/671

سود عملياتي

5/1

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

33/670 

سود ويژه قبل از كسر ماليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة دورة برگشت سرمايه:

 

دورة برگشت سرمايه = 52/0 سال (تقريباً شش ماه پس از برداشت محصول در ظرفيت كامل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة نقطة سربه سر(در 100% توليد)

 

هزينة كل

هزينة ثابت

هزينة متغير

شرح

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

8/10

-

-

100

8/10

نهاده هاي توليد

119

65

35/77

35

65/41

حقوق و دستمزد

5/2

20

5/0

80

2

سوخت و انرژي

7/15

20

14/3

80

56/12

تعميرونگهداري

83/42

100

83/42

-

-

استهلاك

8/17

-

-

100

8/17

توزيع وفروش

5/1

100

5/1

-

-

استهلاك قبل از بهره برداري

54/9

15

43/1

85

11/8

پيش بيني نشده

67/219

-

75/126

-

92/92

جمع

 

 

براساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطه سربه سر توليد معادل 9/15% مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام:

 

 

1) عقد مشاركت مدني

 

380 ميليون ريال

سي و شش ماه

13%

2/148 ميليون ريال

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني

 

 

2) عقد فروش اقساطي

 

2/528 ميليون ريال

بيست و چهار ماه

13%

66/68 ميليون ريال

86/216 ميليون ريال

43/108 ميليون ريال

190 ميليون ريال

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارم

  • Neal

    Neal

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۹:۱۷:۰۶

    This article is in fact a nice one it assists new net viewers,
    who are wishing for blogging.


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!